Κοινωνικα Δικτυα

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων για Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΝΑΔ)

Το Σχέδιο αυτό της ΑΝΑΔ προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άπειρους πτυχιούχους με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του Απόφοιτου καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 6 μηνών. (Μέγιστο χορήγημα €1100/μήνα)

Κριτήρια για συμμετοχή στο σχέδιο της ΑΝΑΔ :

Να κατέχει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ” ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο πρέπει να υποβάλει την αίτηση το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.

Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.

Ο εργοδότης να μην απέλυσε τους τελευταίους 8 μήνες άτομο που κατείχε την ίδια θέση για την οποία προορίζεται ο νέος απόφοιτος, όπως επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος να μην απολύσει άτομο που έχει την ίδια θέση με τον νέο απόφοιτο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).

Να είναι ηλικίας κάτω των 30.

Section

Empty section. Edit page to add content here.